Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Dodatek aktywizacyjny

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku, jeżeli: 
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
- w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
 
Osoba otrzymująca dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana:

 • niezwłocznie poinformować urząd pracy o zaprzestaniu wykonywania pracy lub świadczenia innej pracy zarobkowej w przypadku jej ustania przed terminem upływu prawa do dodatku aktywizacyjnego,
 • do comiesięcznego składania oświadczeń potwierdzających przepracowany poprzedni miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy),
 • do comiesięcznego dostarczania zaświadczeń potwierdzających przepracowany poprzedni miesiąc z informacją o wysokości uzyskanego wynagrodzenia w kwocie brutto (w przypadku podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu),
 • do dostarczania kolejnych umów w przypadku ich przedłużania w trakcie pobierania dodatku aktywizacyjnego,
 • do comiesięcznego składania oswiadczenia dotyczącego korzystania z urlopu bezpłatnego w trakcie pobierania dodatku aktywizacyjnego ,
 • informować urząd o wszelkich, istotnych zmianach mających wpływ na pobieranie dodatku aktywizacyjnego.

Inne informacje:
1) wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można złożyć w każdym okresie pracy,
2) podstawą jego wypłaty jest przedłożenie do tut. urzędu oświadczenia wraz z aktualną umową w terminie pierwszych 4 dni roboczych następnego miesiąca za przepracowany poprzedni,
3) wydanie decyzji o jego przyznaniu lub odmowie następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych dokumentów do jego rozpatrzenia – jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wydanie decyzji w w/w terminie, zostaje on przesunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami do chwili wyjaśnienia nieprawidłowości,
4) wypłacany jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez tutejszy urząd (patrz: terminarz wypłat),
5) kwotę dodatku aktywizacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc jego kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje,
6) dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek strony, od dnia jego złożenia, za wyjątkiem:

 • złożenia wniosku wcześniej niż data podjęcia pracy (dodatek aktywizacyjny będzie naliczany od dnia zatrudnienia),
 • złożenia wniosku w okresie wyczekiwania na zasiłek (7-dniowej karencji - dodatek aktywizacyjny będzie naliczany od dnia przyznania prawa do zasiłku).

UWAGA!

 • zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
 • inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009 r.  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U.  z  2009 r., Nr 136, poz. 1118),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.   Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij