Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Obowiązki bezrobotnych

 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (art. 33 ust. 3 ustawy).
 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust. l pkt 16 ustawy).
 3. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustaw).
 4. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia,  nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia uprzednio zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy).
 5. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy  pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia  uzyskania przychodów. Za przychód uważa się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna raca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, obowiązana jest do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. l ustawy). Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się (art. 76 ust. 2 ustawy):
  • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego  pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
  • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
  • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał to świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,
  • koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41, ust. 6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
  • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h, ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło napodstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfalszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu wypłacono wynagrodzenie za czas      pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,
  • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, ma obowiązek uprzedniego poinformowania powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany (§ 5 ust. 1 rozp. l).
 8. Na wniosek osoby, o której mowa w pkt 7 powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby oraz wyłącza z rejestru bezrobotnych kartę rejestracyjną  (§ 5 ust. 2 rozp. l).
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, osoba która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu (§ 5 ust. 3 rozp. I, art.73 ust. 2a ustawy). Niezarejestrowanie się w ww. terminie spowoduje utratę nabytych uprawnień (statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku).
 10. Każda osoba bezrobotna, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładach lecznictwa odwykowego lub opieki nad chorym członkiem rodziny, jest zobowiązana do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku  ZUS ZLA -określonym w odrębnych przepisach. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy (art. 80 ust. 2 ustawy).
 11. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny jest obowiązany zawiadomić powiatowy urząd pracy  o tym fakcie w terminie 2 dni. Przekazanie powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenia o tej niezdolności wystawionego na odpowiednim druku ZUS ZLA  musi nastąpić bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy (§ 7 ust. 2 rozp. II).
 12. Bezrobotny ma obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij