Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Zatrudnienie wspierane

ZATRUDNIENIE WSPIERANE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

Zatrudnienie wspierane jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na rynek pracy np. są długotrwale bezrobotne, mająca na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywności zawodowej.

Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie:
- prac społecznie użytecznych,
- skierowania do pracy na podstawie umowy pomiędzy starostą (właściwym PUP), a pracodawcą,
- założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej,
- rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.

Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego.

Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:
1. osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
2.
osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
3.
osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika socjalnego.

Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:
1.Centrum Integracji Społecznej
2.
Pracodawca

Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla organizatora zatrudnienia wspieranego:
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w ramach skierowania do pracy, udzielana jest w okresach miesięcznych, przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:
- 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach,
- 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach,
- 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego, który zakończył uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach zatrudnienia wspieranego jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:
1. złożenie wniosku o skierowanie uczestnika do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego przez kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika (w przypadku KIS na wniosek pracownika socjalnego),
2. z
łożenie wniosku o zorganizowanie zatrudnienia wspieranego według określonego wzoru wraz z załącznikami,
3. w
eryfikacja formalna wniosku,
4. r
ozpatrzenie wniosku i poinformowanie wnioskodawcy o podjętej decyzji,
5. w
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - przygotowanie umowy,
6. z
atrudnienie osoby bezrobotnej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz dostarczenie do PUP uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę,
7. s
kładanie do 20-tego dnia miesiąca wniosku o zwrot części poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika w ramach zatrudnienia wspieranego, na podstawie którego przez okres 12 miesięcy będzie wypłacana refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzenia.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Marlena Radoła - Doradca Klienta, tel. 65 572 33 67-68 wew. 29

Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67-68 wew. 29

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij