Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO

 

O pożyczkę może ubiegać się :

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy ("producent rolny"),
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczne szkoły, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego (http://www.bgk.com.pl).

Aby otrzymać pożyczkę, należy skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie.
Województwo Wielkopolskie – pośrednik finansowy:
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF),
tel. 61 835 00 98; e-mail: pozyczki@ecdf.pl


Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom, które:

 • nie zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie zalegają z opłacaniem innych danin publicznych,
 • nie były karane, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • jeśli podmiot uzyskał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy nie może zalegać ze spłatą rat pożyczki,


Uwaga!

Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki
i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2013. Poz. 674 ze zm. )


Podstawowe zasady ubiegania się i uzyskania pożyczki

 • pożyczka jest udzielana na podstawie umowy na wniosek podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy,  w wysokości nie wyższej niż 6- krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia
 • oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych
  przez NBP,
 • okres spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata  ( pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej , a jej spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej )
 • pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki,
 • formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczki jest weksel własny in blanco
  i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek,
 • pożyczki są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis,
 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, a jej spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij