Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Wymagane Dokumenty

 

  Potwierdzenie zatrudnienia za granicą na dokumencie PD U1 i E 301

 

           Osoba, która po zatrudnieniu za granicą chce ubiegać się o polski zasiłek dla bezrobotnych, musi zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego. Okres pracy za granicą zaliczany jest w Polsce w Urzędach Pracy do stażu pracy i do okresów uprawniających do zasiłku na podstawie DOKUMENTU PD U1 lub FORMULARZA E 301 wydanym przez instytucję właściwą w kraju zatrudnienia. Jeżeli osoba rejestrująca w Powiatowym Urzędzie Pracy nie posiada w/w dokumentu, wówczas wypełnia wniosek o potwierdzenie zatrudnienia / ubezpieczenia / pracy na własny rachunek za granicą i do tego wniosku dołącza kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie za granicą tj.:

            - kontakt,

            - numer ubezpieczenia,

            - odcinki płacowe,

            - zestawienie roczne,

            - zaświadczenie o zatrudnieniu,

            - inne dokumenty, które świadczą o pracy / ubezpieczeniu za granicą.

 

            Wypełniony wniosek osoba zarejestrowana składa we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z w/w dokumentami. Powiatowy urząd pracy przesyła w/w wniosek z kompletem dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie WUP zwraca się do właściwej instytucji zagranicznej, załączając kserokopie przedłożonych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, o wystawienie Dokumentu PD U1 lub Formularza E 301. Na ich podstawie WUP wydaje decyzję przyznającą bądź odmawiając prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Decyzję tą otrzymuje wnioskodawca i powiatowy Urząd Pracy, w którym jest on zarejestrowany.

 

Rejestracja z DOKUMENTEM PD U1 lub FORMULARZEM E 301

 

         W przypadku, gdy osoba po zatrudnieniu za granicą zgłasza się do rejestracji jako bezrobotna we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy z Dokumentem PD U1 lub Formularzem E 301, wówczas urząd ten przekazuje kserokopię tego dokumentu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu wydania decyzji administracyjnej. Decyzję tą otrzymuje wnioskodawca i Powiatowy Urząd Pracy, w którym jest on zarejestrowany.

 

 druk do pobrania

Wniosek o wystawienie dokumentu PD U1  lub E 301

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia w Polsce  - DOKUMENT PD U1 

      

  Osoba zgłasza się bezpośrednio do WUP z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego  zatrudnienie w Polsce lub do instytucji właściwej kraju UE / EUG i  Szwajcarii, którym obywatel polski ubiega się o przyznanie świadczeń z tytułu bezrobocia.

Do wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na terenie Polski osoba dołącza świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie na pełen etat, a w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę zlecenie dodatkowo zaświadczenie o wynagrodzeniach miesięcznych brutto (z uwzględnieniem składki na Fundusz Pracy). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest zaświadczenie o rozpoczęciu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

            Na podstawie złożonego wniosku WUP sporządza dokument potwierdzający zatrudnienie / ubezpieczenie / pracę na własny rachunek w dwóch egzemplarzach.

Dokument tan wnioskodawca odbiera osobiście po uprzednim potwierdzeniu odbioru lub listownie (wskazanie adresu we wniosku) za potwierdzeniem odbioru.

 

druk do pobrania

Wniosek o potwierdzenie zatrudnienia w Polsce

 

 

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do kraju UE / EOG i Szwajcarii

 

            Bezrobotny zarejestrowany z prawem do zasiłku w polskim urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim UE / EOG i Szwajcarii i prawo do transferowania zasiłku za granicę. Niezbędnym do dokonania transferu jest:  Dokument PD U2.

Dokument ten jest wystawiany przez WUP na wniosek bezrobotnego w oparciu o zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zaświadczenie to musi zawierać:

            - potwierdzenie zarejestrowania i datę rejestracji bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy,

            - okres, na który został przyznany zasiłek,

            - kwotę zasiłku netto,

            - informację o wyłączeniu prawa do zasiłku z powodów określonych w art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

            - informację o odmowie przyjęcia bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

            - informację o planowaniu wobec bezrobotnego działań związanych z aktywizacją zawodową w okresie przed lub w czasie planowanego okresu poszukiwania pracy za granicą,

            - informację o pozostaniu bezrobotnego w dyspozycji powiatowego urzędu pracy minimum w ciągu czterech tygodni od daty rejestracji,

            - informację o korzystaniu przez bezrobotnego z prawa transferu za granicę w danym okresie pozostawania bez pracy.

 

            W szczególnych przypadkach Urząd Pracy może odmówić wydania Dokumentu PD U2. Transfer zasiłku do innego do innego kraju UE / EOG i Szwajcarii może trwać do 3 miesięcy.  Jednak w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy. Całkowity okres transferu zasiłku wskazany jest w Dokumencie PD U2. Wypłata tego świadczenia dokonywana jest przez Powiatowy Urząd Pracy, który zasiłek przyznał na rachunek bankowy wskazany przez bezrobotnego.

 

            Osoba, która nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych w jednym z krajów UE / EOG i Szwajcarii, może poszukiwać pracy w innych krajach i jednocześnie pobierać zasiłek dla bezrobotnych z państwa, które świadczenie przyznało przez 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach przez 6 miesięcy. W związku z tym, osoba zarejestrowana zgłasza się do właściwej instytucji państwa w którym przebywa i w którym przyznano zasiłek o wydanie Dokumentu PD U2. Wniosek o ten dokument osoba ta może złożyć po upływie 4 tygodni od dnia zarejestrowania. Z Dokumentem PD U2 osoba ta rejestruje się jako osoba poszukująca pracy w państwie poszukiwania pracy w powiatowym urzędzie pracy) w terminie 7 dni od dnia wyjazdu. Data graniczna rejestracji (nie później niż do) podana jest w Dokumencie PD U2. Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy, a WUP informuje o tym fakcie instytucję, która wpłaca świadczenie transferowe.

            W przypadku, gdy osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych do Polski  zgłasza się z Dokumentem PD U2 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu transferowania zasiłku, wówczas WUP informuje o tym fakcie powiatowy urząd pracy. PUP wzywa osobę i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy dokonuje się z datą stawienia się w WUP.

 

druk do pobrania

Wniosek o transfer zasiłku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij