Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Ogólne informacje

  Informacja dla osób zamierzających założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Podstawa prawna:

1.  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).

3.   Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

4. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu określający zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

        

Zasady przyznawania dotacji:

Ubiegający się o środki składa wniosek zawierający następujące dane:

 • kwotę wnioskowanego dofinansowania,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć wraz z symbolem podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności, w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbytych szkoleń,
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych,
 • charakterystykę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia (w skali miesiąca i roku).

 

Kto może ubiegać się o środki :

Osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, które:

 • nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - dołączą  oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej, w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie złożyły wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie uzyskały w roku, w którym bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS wnioskuje o przyznanie dofinansowania oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy euro oraz innej pomocy publicznej,
 • spełniają warunki do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (t.j Dz. U. z 2015 r. Poz. 1041 .) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

oraz w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) ,
 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidulanego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa a art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu przez PUP podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowego dorosłych, staż lub inne formy pomocy określone w ustawie.

 

WAŻNE !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą i korzystającym z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie będzie zaliczany do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Fakt złożenia wniosku nie stanowi gwarancji otrzymania środków
na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67-68 wew. 32

Małgorzata Chabińska - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67-68 wew. 22

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij