Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

 Przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

 Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

             1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych

 Umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskanie tytułu zawodowego lub czeladniczego.

Trwa: od 12 do 18 miesięcy.

Realizowana jest u pracodawcy bądź u pracodawcy(80%) i w instytucji szkoleniowej (20%). Składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji otrzymuje się po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez kuratora oświaty lub izbę rzemieślniczą.

                  2. Przyuczenia do pracy dorosłych  

Umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych,

Trwa: od 3 do 6 miesięcy,

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uzyskuje się po zdaniu egzaminu sprawdzającego, który przeprowadza komisja, powołana przez kuratora oświaty lub instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 Głównym celem przygotowania zawodowego dorosłych jest:

 nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej,  niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

 

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych

 Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

 Osoby uprawnione do uczestniczenia w przygotowaniu zawodowym dorosłych:

 1)    osoby bezrobotne

2)    osoby poszukujące prace, które:

- otrzymują świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,

- są żołnierzami rezerwy,

- pobierają rentę szkoleniową,

- pobierają świadczenie szkoleniowe.

 Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

 1)    refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,

2)    jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych,

3)    należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,

4)    koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,

5)    koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy.

 Uprawnienia pracodawcy

 Pracodawcy przysługuje:

1)    refundacja ze środków Funduszu Pracy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

2)    premia wypłacana po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i zdaniu przez uczestnika egzaminu. Premia jest przyznawana w wysokości 400zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych. Wysokość premii podlega waloryzacji.

 Uprawnienia osób odbywających przygotowanie zawodowe dorosłych:

 Dla osób bezrobotnych:

 1)    stypendium

 Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi co najmniej 150 godzin.

 2)    zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania przygotowania zawodowego i powrotu.

3)    prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,

 Dla osób poszukujących pracy:

 1)    przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,

2)    nie przysługuje stypendium.

 Podstawa Prawna:

 

1.      Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie MPIPS z dn. 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2009r. nr 61, poz. 502).

3.      Rozporządzenie MPIPS z dn. 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania      zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 136, poz. 1118).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij